4 may. 2017

VI EEL - CORPUS 2017

III CERTAME LITERARIO DE POESÍA EUCARÍSTICA
BASES


Entrega
As obras poderanse entregar en persoa ou enviarse por correo ó Centro Eucarístico Lucense, Praza de Santa María 1, 27001 Lugo. Mencionando no sobre “Certame Literario”. Non se admiten traballos presentados por correo electrónico.

Premios
Categoría adultos (maiores de 18 anos)
– Primeiro: 600 euros e a publicación da obra.
– Segundo: 350 euros e a publicación da obra.
Categoría infantil (ata 15 anos)
– Primeiro: 350 euros en material escolar ou libros e a publicación da obra. – Segundo: 250 euros en material escolar ou libros e a publicación da obra. Categoría xuvenil (ata 18 anos)
– Primeiro:350eurosenmaterialescolaroulibroseapublicacióndaobra. – Segundo: 250 euros en material escolar ou libros e a publicación da obra.


Calendario
O prazo de recepción rematará o 27 de maio.
Fallo: comunicarase aos gañadores na segunda semana de xuño e tamén se dará a coñecer a través dos medios de comunicación.
Entrega de premios: entregaranse os premios durante a semana do Corpus. O lector será invitado a ler a súa obra na Summa Poética, acto de música e poesía.


Devolución
Os dereitos da primeira edición das obras son do LEC. Tódalas obras que non foran premiadas pasarán ó arquivo do Centro Eucarístico Lucense e non se devolverán orixinais. A organización reserva o dereito de publicación da obra que considere axeitada, dando a coñecer o nome do seu autor.

Xurado
O xurado estará composto por escritores e profesores nomeados polo LEC que emitirán un fallo inapelable antes do 5 de xuño. Se as obras presen- tadas non acadasen a calidade necesaria, o premio poderá ser declarado deserto.

Imprevistos
Se con posterioridade á concesión do premio se coñecese algunha ano- malía ou incumprimento das bases, procederase á súa revogación, previa consulta co xurado.
Calquera caso non previsto nestas normas será estudado e resolto pola organización. A participación supón a aceptación das presentes bases.


Temática
A súa temática debe ser eucarística, preferiblemente vencellada coa ado- ración eucarística en Lugo.
Pódense presentar ao Certame Literario de Poesía Eucarística todas aque- las poesías escritas en castelán ou en galego que constitúan un único poema ou varios cunha extensión máxima de 300 versos e mínima de 50.


Presentación
Os orixinais presentaranse numerados e a dobre espazo, por unha soa cara en formato A4. Deberán presentarse dentro dun sobre pechado no que só constará un pseudónimo do autor e a categoría á que se presenta. Dentro do mesmo sobre incluirase unha plica co mesmo pseudónimo que conterá nome, apelidos, fotocopia do DNI, correo electrónico e teléfono de contacto do autor. 

Entrega
As obras poderanse entregar en persoa ou enviarse por correo ó Centro Eucarístico Lucense, Praza de Santa María 1, 27001 Lugo. Mencionando no sobre “Certame Literario”. Non se admiten traballos presentados por correo electrónico.
Premios
Categoría adultos (maiores de 18 anos)
– Primeiro: 600 euros e a publicación da obra.
– Segundo: 350 euros e a publicación da obra.
Categoría infantil (ata 15 anos)
– Primeiro: 350 euros en material escolar ou libros e a publicación da obra. – Segundo: 250 euros en material escolar ou libros e a publicación da obra. Categoría xuvenil (ata 18 anos)
– Primeiro:350eurosenmaterialescolaroulibroseapublicacióndaobra. – Segundo: 250 euros en material escolar ou libros e a publicación da obra.

Calendario
O prazo de recepción rematará o 27 de maio.
Fallo: comunicarase aos gañadores na segunda semana de xuño e tamén se dará a coñecer a través dos medios de comunicación.
Entrega de premios: entregaranse os premios durante a semana do Corpus. O lector será invitado a ler a súa obra na Summa Poética, acto de música e poesía.

Devolución
Os dereitos da primeira edición das obras son do LEC. Tódalas obras que non foran premiadas pasarán ó arquivo do Centro Eucarístico Lucense e non se devolverán orixinais. A organización reserva o dereito de publicación da obra que considere axeitada, dando a coñecer o nome do seu autor.
Xurado
O xurado estará composto por escritores e profesores nomeados polo LEC que emitirán un fallo inapelable antes do 5 de xuño. Se as obras presen- tadas non acadasen a calidade necesaria, o premio poderá ser declarado deserto.
Imprevistos
Se con posterioridade á concesión do premio se coñecese algunha ano- malía ou incumprimento das bases, procederase á súa revogación, previa consulta co xurado.
Calquera caso non previsto nestas normas será estudado e resolto pola organización. A participación supón a aceptación das presentes bases.


Dando cumprimento ó establecido na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Per- soal, informámolo de que os que se nos faciliten co gallo da participación neste concurso pasarán a for- mar parte dun chero propiedade do Centro Euca- rístico Lucense e serán empregados para a xestión do presente concurso. Asimesmo informámolo de que pode exercitar os seus dereitos de acceso, recti ca- ción, cancelación e oposición no seu enderezo de Praza de Santa María 1, 27001 Lugo.